Козметика » Информационен блог » Производители » Общи условия и правила

Общи условия и правила


Общи условия и правила

 

Общи условия и правила за използване на уеб сайт www.plamboy.com

 

Молим Ви да се запознаете с настоящите Общи условия и правила за използване на уеб сайт www.plamboy.com.

 

Използването от Вас на уеб сайт www.plamboy.com означава, че сте приели и сте съгласни с изложените по-долу Общи условия и правила. Ако не приемате настоящите Общи условия и правила, моля не използвайте уеб сайт www.plamboy.com.

Настоящият документ съдържа и описва Общите условия и правила, според които „Блумакс” ООД в качеството му на създател и собственик на онлайн магазин www.plamboy.com предоставя услуги за електронна търговия по интернет посредством онлайн магазин www.plamboy.com.
Настоящите Общи условия и правила обвързват всички потребители на онлайн магазин www.plamboy.com. За всеки потребител на онлайн магазин www.plamboy.com, който зарежда изградени в сайта хипервръзки или се възползва от предлаганите там услуги, се счита, че е приел изцяло и без резерви Общите условия и правила, като се задължава да спазва същите. Възпроизвеждане на изявлението на даден потребител за приемане на настоящите Общи условия и правила се извършва чрез идентифициране на потребителя, като в съответни лог-файлове се съхранява IP адрес на потребителя и всяка друга свързана електронна информация.

 

Правила за използване на онлайн магазин www.plamboy.com

 

„Блумакс” ООД е създател и собственик на онлайн магазин www.plamboy.com, като в това си качество предоставя правото на потребители на магазина да зареждат и разглеждат всички публикувани в онлайн магазин www.plamboy.com материали единствено за лична употреба с нетърговска цел.

 

Визуалните материали (снимки, анимация и др.под.), съпровождащи предлаганите в онлайн магазин www.plamboy.com продукти, както и всички останали изображения част от банери, промоционални материали, брандинг материали и други подобни, са обект на авторско право и са защитени. Забранява се всякакво копиране на цяло изображение или част от изображение, публикувано в сайт www.plamboy.com, което след това да бъде публикувано или по какъвто и да е друг начин използвано с търговска или нетърговска цел в други интернет сайтове, независимо дали такива сайтове се занимават с търговска дейност или с друга дейност. Установено изображение или част от изображение, публикувано в онлайн магазин www.plamboy.com, което е публикувано в интернет пространството без знанието и изричното съгласие на „Блумакс” ООД се счита за нарушаване на авторско право и ще бъде преследвано с всички законовоустановени мерки.

 

Текстовете, придружаващи всеки от представяните в онлайн магазин www.plamboy.com продукти, както и всички останали текстове, публикувани в различните рубрики и раздели на сайта, са обект на авторско право. Забранява се копиране на текстове или каквато и да е част от тях с цел тяхното възпроизвеждане и публикуване по какъвто и да е начин в интернет пространството без изричното съгласие на „Блумакс” ООД. Установен текст или част от текст, публикуван в онлайн магазин www.plamboy.com, който е публикуван в интернет пространството без знанието и изричното съгласие на „Блумакс” ООД, се счита за нарушаване на авторско право и ще бъде преследвано с всички законовоустановени мерки.

 

Права и отговорности на създателя и собственик на онлайн магазин www.plamboy.com

 

Материалите и услугите в онлайн магазин www.plamboy.com се отнасят единствено до предлаганите продукти и услуги, като задълженията на „Блумакс” ООД се подчиняват на съответните споразумения с вносителите и/или дистрибуторите на предоставяните продукти и услуги. „Блумакс” ООД има право по всяко време и без предупреждение да променя публикувани материали в онлайн магазин www.plamboy.com, включително съдържание на обяснителни текстове, условия, цени, доставка и пр. Възможно е част от публикуваната в онлайн магазин www.plamboy.com информация да се отнася до продукти или услуги, които в даден момент да не са достъпни за потребител или група потребители. Подробна и актуална информация за всички продукти и услуги може да се получи посредством публикуваните в сайта координати за контакти.

 

Ограничение на отговорността

 

„Блумакс” ООД, неговите доставчици или трети лица не носят никаква отговорност при никакви обстоятелства за щети, произтичащи от използването, невъзможността за използване или резултата от използване на онлайн магазин www.plamboy.com. В случай на възникнали щети под каквато и да е форма вследствие използването на този сайт, потребителят на сайта поема цялата отговорност и всички свързани разходи със съответната щета.

 

Използване на софтуер

 

Всеки софтуер, достъпен чрез публикувани в онлайн магазин www.plamboy.com препратки е собственост на съответния разработчик и е предмет на авторско право. Използването на такъв софтуер може да става единствено съгласно публикуваните към него правила за използване.

 

Предоставена информация

 

Цялата информация, получена от потребителите на онлайн магазин www.plamboy.com, се счита за предоставена доброволно от потребителите и се счита, че не е конфиденциална, защитена или със специално предназначение. „Блумакс” ООД е администратор на лични данни и спазва стриктно изискванията на българското законодателство в областта на личните данни. „Блумакс” ООД декларира, че полага всички необходими усилия за опазване и неразпространение на предоставените от потребителите данни, използва ги единствено по предназначението, с което потребителите са ги предоставили и гарантира, че няма да злоупотребява по никакъв начин с тези данни, като по-конкретно няма да разпространява срещу заплащане или безплатно лични данни на потребители на онлайн магазин www.plamboy.com.
На потребителите на онлайн магазин www.plamboy.com се забранява да изпращат каквато и да е противозаконна, неприлична, обидна, клеветническа, порнографска или друга информация, нарушаваща българското законодателство и/или добрия тон.

 

„Блумакс” ООД декларира, че ще съдейства на всички органи на българската държавна власт при проучване, разследване и преследване на противозаконна дейност под каквато и да е форма, включително и чрез предоставяне на информация за свои потребители, когато надлежно оправомощените държавни органи поискат в законоустановената форма тази информация. Настоящата декларация не противоречи с намерението на „Блумакс” ООД да полага всички необходими усилия за опазване и неразпространение на предоставените от потребителите данни.

 

Получаване на промоционална, рекламна и/или търговска информация

 

„Блумакс” ООД изпраща информация за настоящи и бъдещи промоции, информационни съобщения и бюлетини и други подобни известия или информация единствено на онези потребители на онлайн магазин www.plamboy.com или на свързани сайтове, създадени и/или управлявани от „Блумакс” ООД, които потребители изрично са изявили желание за получаване на такава информация – по време на регистрация или впоследствие при изявяване на такова желание чрез съответни осигурени опции за избиране. „Блумакс” ООД декларира, че спазва стриктно изискванията на българското законодателство във връзка с изпращането на непоискани търговски съобщения, по-конкретно Закона за защита на потребителите (ЗЗП) и Закона за електронна търговия (ЗЕТ) и изпраща съобщения, квалифициращи се като търговски съобщения, единствено на получатели, декларирали еднозначно съгласието си да получават търговски съобщения. „Блумакс” ООД си запазва правото да изпраща на своите потребители системни и рекламни съобщения, свързани с нови услуги и с промени в условията и начините за използване на сегашните услуги на онлайн магазин www.plamboy.com и свързаните с него сайтове, създадени и/или управлявани от „Блумакс” ООД, както и за всички проекти, свързани с дейността на „Блумакс” ООД. Същевременно „Блумакс” ООД осигурява на всеки един потребител на онлайн магазин www.plamboy.com и свързаните с него сайтове, създадени и/или управлявани от „Блумакс” ООД, по всяко време да се откаже от получаването на такава промоционална, рекламна и/или търговска информация, като в самото електронно съобщение се съдържа инструкция за отказ. „Блумакс” ООД уважава всеки един поискан отказ и декларира, че не злоупотребява с желанието или нежеланието на потребителите да получават търговска информация.

 

Коментари от потребители

 

Всеки потребител на онлайн магазин www.plamboy.com може да публикува мнения относно предлаганите в магазина продукти. „Блумакс” ООД не отговаря за съдържанието и верността на публикуваната информация, като си запазва правото да извършва модериране на съобщения, нарушаващи добрия тон или съдържащи противозаконна, неприлична, обидна, клеветническа, порнографска или друга подобна информация.

 

Препратки към трети уеб сайтове

 

Предоставените препратки към трети уеб сайтове, различни от онлайн магазин www.plamboy.com или другите сайтове, създадени и/или управлявани от „Блумакс” ООД, са предоставени за удобство на потребителите на онлайн магазин www.plamboy.com. Във всеки случай, в който потребител чрез препратка посети трети уеб сайт, различен от онлайн магазин www.plamboy.com, потребителят се съгласява с условията за ползване на този трети уеб сайт, като „Блумакс” ООД не носи никаква отговорност за съдържанието на третия уеб сайт, нито за евентуални щети, понесени от потребителя при използването на този трети уеб сайт.

 

Препратки към онлайн магазин www.plamboy.com и свързаните с него сайтове

 

Ако в трети уеб сайт се съдържат препратки към онлайн магазин www.plamboy.com, те трябва да отговарят задължително на следните условия:
• Посочване на съдържание от онлайн магазин www.plamboy.com, но не копиране;
• Да не се посочва директно или индиректно, че онлайн магазин www.plamboy.com налага или препоръчва използването на своите продукти;
• Да не представлява невярна или подвеждаща информация за продуктите и услугите на онлайн магазин www.plamboy.com.
• Да не съдържа противозаконна, неприлична, обидна, клеветническа, порнографска или друга информация, нарушаваща българското законодателство и/или добрия тон, като посочената информация да е подходяща за всички възрастови групи.

 

За повече информация във връзка с публикуването на препратки към онлайн магазин www.plamboy.com или другите сайтове, създадени и/или управлявани от „Блумакс” ООД или на вече публикувани такива препратки, моля да се свържете чрез посочените координати.

 

Цени на стоки, промяна на цените на стоките

 

Всеки продукт е с посочена цена в лева за един брой. В цената е включен и начисленият ДДС.
„Блумакс” ООД има правото да променя цените по свое усмотрение по всяко време без да дължи предварително уведомяване на потребителите. Потребителят заплаща цената, валидна и актуална по времето, по което е била одобрена неговата заявка за покупка. Всяка намалена цена се посочва ясно в сайта, като при непосочен срок тя важи до изчерпване на количествата, но не повече от 1 месец или 6 месеца, когато е при условия по чл.66 ал.2 от ЗЗП.
Подробна информация за цени на стоки и доставка е публикувана в раздел Цени и доставка

 

Търговски марки

 

Всички наименования, означения, визуални представяния и други на продуктите, публикувани в онлайн магазин www.plamboy.com или другите сайтове, създадени и/или управлявани от „Блумакс” ООД представляват търговски марки и/или са предмет на защита съгласно законодателството за авторско право, като са притежание на техните собственици.

 

Допълнителни условия

 

„Блумакс” ООД извършва своята дейност на територията на България, като не гарантира възможност за осъществяване на търговската си дейност извън пределите на страната.
„Блумакс” ООД запазва правото си да актуализира по всяко време и без предварително изрично предупреждение настоящите Общи условия и правила за използване на уеб сайт www.plamboy.com. Съветваме потребителите периодично да се запознават с актуалните Общи условия и правила поради техния обвързващ характер.
Права и задължения съгласно Закона за защита на потребителите
Съгласно ЗЗП „Блумакс” ООД, създател и собственик на онлайн магазин www.plamboy.com, свободно предоставя следната информация:
1. Име и адрес  – „Блумакс” ООД, София 1362, ул. „Траян Танев” 3, ЕИК: 200367831;
2. Всички основни характеристики на предлаганите продукти са подробно описани за всеки продукт на специално обособена за продукта страница, съдържаща включително висококачествено идентифициращо изображение;
3. Цената на всеки продукт е ясно изписана, представлява цена за един брой от продукта и включва ДДС;
4. Стойността на транспортните разходи за доставка не е включена в посочената цена за продукта. Подробна информация за транспортните разходи и доставка може да се получи в раздел Цени и доставка
5. Всеки потребител, ползващ телефон (мобилен или стационарен) като средство за комуникация при свръзване с екипа на онлайн магазин www.plamboy.com, заплаща разговорите съгласно тарифния план, който използва, като не му се налага никаква допълнителна стойност за проведения разговор.Продукти на фокус:


Прехвърляне от VHS на DVD